Csányi Sándor Produkció

Színlap

Csányi Sándor és Tenki Réka először állnak együtt egy színpadon. Dr. Edith Éva Eger A döntés című világsikerű művéből készült előadás április 29-én kerül bemutatásra Budapesten a MOM Kulturális Központban. Te döntesz. Arra figyelsz, amit elvesztettél, vagy arra, ami még megvan. 

„Sokszor kérdezték tőlem, hogy számomra mi a legfontosabb a színházban. Akármilyen irányból közelítettem meg a választ, valahogy mindig ugyanoda lyukadtam ki: A színház legyen szórakoztató.
Szórakoztatás alatt nem arra gondolok, hogy meglett korú férfiak térdig letolt nadrágban sörhabot pacskolnak egymás hajára.
A szórakoztatást leginkább úgy tudnám definiálni, hogy ha ülsz a buszmegállóban, leül melléd egy öreg bácsi, és elkezdi mesélni az életét, akkor kihagyod-e a következő két buszt, hogy végighallgasd, vagy sem. És ha érdekesnek találod a történetét, az egészen biztosan nem azért van, mert kizárólag vidám dolgokat mesélt, hanem azért, mert érzelmeket vált ki belőled. Az emberek erre vágynak legjobban, hogy nagy érzéseket élhessenek át. Nagyokat nevessenek, nagyokat sírjanak.


Edit Éva Eger A döntés című könyve ezt tudja. Egy 93 éves nő (na jó, 92 és fél) elmeséli az életét, ami tele van örömmel, szeretettel, bájjal, aztán egyszer csak olyan borzalmak történnek vele, amik beleégnek az agyadba. Amit képteleség elfelejteni vagy megbocsájtani. Persze az is kiderül a könyvből, hogy ha nem tudsz megbocsájtani, akkor nem is fogsz tudni tovább lépni.
Jelenleg ez a legfontosabb történet az életemben. Nem csak azért fontos, mert Rékával ez az első közös színházi munkánk, hanem azért is, mert azt érzem, 47 éve arra várok, hogy elmesélhessem ezt a történetet.
Szeretnénk, ha ezt ti is átélnétek velünk. Mi azóta nem tudjuk elfeledni, amióta először elolvastuk. Reméljük ez veletek is így lesz.”
Csányi Sándor 


Előadja: Tenki Réka és Csányi Sándor
Rendező: Csányi Sándor
Színpadra alkalmazta: Székely Csaba

Adapted from: THE CHOICE
Copyright © 2017 by Dr Edith Eger
Staged based on Edith Eva Eger’s The Choice, published in Hungarian by Open Books in 2021

Előadásfotók

Adatvédelmi szabályzat

Kedves Feliratkozó!

Mindenekelőtt köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és érdeklődik előadásaink iránt.

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Szeretnénk biztosítani arról, hogy személyes adatai nálunk biztonságban vannak. Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén  (a továbbiakban: GDPR-rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezésein alapul.

Jelen tájékoztatónk célja, hogy amennyiben Ön a hírlevelünkre feliratkozik, úgy tisztában legyen adatkezelésünkkel, a személyes adatok védelme iránt tett intézkedéseinkkel továbbá az Önt megillető jogokkal.

Fogalmak:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelő fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés fogalma: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó fogalma: Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatkezelő adatai:
Cégnév: Luca kapitány Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 53. I/3.
Adószám: 10555642-2-41
Képviselő: Arany László Tamás ügyvezető
Elérhetőség (e-mail és telefonszám): iroda@lucakapitany.com, 06303099499

Kérjük, hogy kérdésével, panaszával bármikor forduljon bizalommal hozzánk: levél cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 53. 1/3.

Megadott  személyes adatok köre:
A GDPR-rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adattakarékosság elve alapján a hírlevél feliratkozás során kizárólag nevet (vezetéknév és keresztnév) és e-mail címet szükséges megadnia.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Az Ön által megadott e-mail cím helyességét nem ellenőrizzük, annak helyességéért nem felelünk. Ön felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet Ön jogosult használni. Ennek okán az e-mail cím használatával kapcsolatban Társaságunk a felelősségét kizárja. 

Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen tájékoztató előzetes elfogadásával  – az erre vonatkozó jelölőnégyzet külön kipipálásával – Ön kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja a megadott adatai lentebb részletezett kezeléséhez. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Megítélésünk szerint adatkezelésünk továbbá GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján is jogszerű, ugyanis a név és az e-mail cím közvetlen üzletszerzési célú kezelése Társaságunk jogos gazdasági érdekén alapul. 

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy Önnek reklámcélú megkereséseket küldjünk. Pl. online hirdetéseket küldünk Önnek, továbbá aktuális akcióinkról, híreinkről tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk, hogy név és e-mail cím hiányában nem tudjuk felvenni hírlevél-adatbázisunkba, mivel ezen adatok a hírlevelek küldéséhez elengedhetetlenek.

Az adatkezelés időtartama
Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat, amennyiben az ugyfelszolgalat@lucakapitany.com e-mail címre küldött megkeresésében kéri, hogy több hírlevelet ne küldjünk, továbbá minden hírlevélben egy linkre kattintva lehetősége van leiratkozni a hírlevelünkről. Ebben az esetben adatbázisunkból töröljük.

Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását tehát bármikor visszavonhatja.
Tehát a megadott e-mail címet az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Egyebekben a hírlevél-feliratkozásnál megadott adatait legfeljebb 5 évig kezeljük.


Adatait megismerni jogosult személyek:
Az Ön által megadott adatokat kizárólag az adatkezelő és az alábbi adatfeldolgozó jogosult megismerni:The Rocket Science Group, LLC, MailChimp (675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000Atlanta, GA 30308 USA), hírlevél küldés, menedzselés.

Az adatfeldolgozó a hírlevelek küldésében nyújt technikai támogatást a részünkre. Az adatfeldolgozó a www.mailchimp.com oldalon tárolja a hírlevél küldése érdekében az e-mail címet az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatfeldolgozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/. 

Ön a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az adatfeldolgozónk részére továbbítsuk.

Adatait harmadik személy részére nem továbbítjuk. Az adatfeldolgozó nem minősül harmadik személynek.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan tőlünk, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a közvetkező információkhoz hozzáférést kapjon. Pl:  adatkezelés céljai; érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adatok tárolásának tervezett időtartama; ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
Hozzánk eljuttatott kérése esetén az általunk kezelt személyes adatait rendelkezésére bocsátjuk.

Helyesbítéshez való jog: Kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az önre vonatkozó pontatlan adatokat. (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):  Ön jogosult arra, hogy adatainak törlését kérje tőlünk, mely kérésének indokolatlan késedelem nélkül eleget teszünk.
Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon, amennyiben megítélése szerint az adatait jogellenesen kezeljük, vagy adatait az uniós vagy tagállami jogban előírt jogi köztelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Kérésére korlátozzuk az adatkezelésünket. A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok azt szükségessé teszi.A személyes adatainak kezelésének korlátozását kérheti abban az esetben, amennyiben Ön vitatja személyes adatai pontosságát, vagy úgy gondolja, hogy a személyes adatainak kezelése jogellenes, vagy amennyiben Ön igényli személyes adatait jogi igényeinek előterjesztéséhez (például ha panaszt kíván tenni, vagy pert kíván indítani személyes adatainak jogellenes kezelése miatt).
Adathordozhatósághoz való jog:  Kérésére ingyenesen rendelkezésére bocsátjuk a az általunk kezeltszemélyes adatait, továbbá kérésére adatait továbbítjuk az Ön által megadott adatkezelő részére.
Hatósághoz való fordulás joga: Ön s jogainak megsértése esetén a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falka Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf: 9.
Telefon: 06-1-391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá az alábbiakról :
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatait nem továbbítjuk (ide nem értve a technikai feltételeket nyújtó fent említett The Rocket Science Group, LLC, MailChimp675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA adatfeldolgozót).Megadott adatait profilalkotásra valamint automatizált döntéshozatalra nem használjuk.Adatait nem hozzuk nyilvánosságra.Honlapunkon ún. cookie-kat (más néven sütiket) használunk, amelyek akkor töltődnek az Ön számítógépére, amikor honlapunkra látogat. A cookiek használata lehetővé teszi számunkra az Ön  beállításainak azonosítását. Amennyiben cookiek-ról többet szeretne megtudni kérjük látogasson le honlapunkra és tekintse át cookie tájékoztatásunkat. 

Kapcsolatfelvétel:
Kérjük, hogy az adatkezelésünkkel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével, panaszával bizalommal forduljon hozzánk a lenti e-mail címünkre küldött levelében, melyre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül választ adunk:ugyfelszolgalat@lucakapitany.com.

Adatbiztonság és felelősség:
Amennyiben az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okozunk, kötelesek vagyunk azt megtéríteni. Amennyiben a jogellenes kezeléssel vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogát megsértjük, sérelemdíjat követelhet tőlünk. Mentesülünk a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem térítjük meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Luca Kapitány Kft, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen tájékoztatót  a GDPR-rendelet előírásainak megfelelően készítettük el, ás adatkezelésünk mindenben megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvásároknak. 

Mindent megteszünk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása iránti, személyes adatait bizalmasan kezeljük, és olyan biztonsági, technikai szervezési intézkedéseket tettünk, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fenntartjuk a jogot, hogy a tájékoztatónkat bármikor egyoldalúan módosítsuk/frissítsük. 

Budapest, 2021. május 21.

Luca Kapitány Kft
képviseletében: Arany László Tamás ügyvezető

Adatvédelmi szabályzat

Kedves Feliratkozó!

Mindenekelőtt köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és érdeklődik előadásaink iránt.

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Szeretnénk biztosítani arról, hogy személyes adatai nálunk biztonságban vannak. Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén  (a továbbiakban: GDPR-rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezésein alapul.

Jelen tájékoztatónk célja, hogy amennyiben Ön a hírlevelünkre feliratkozik, úgy tisztában legyen adatkezelésünkkel, a személyes adatok védelme iránt tett intézkedéseinkkel továbbá az Önt megillető jogokkal.

Fogalmak:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelő fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés fogalma: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó fogalma: Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatkezelő adatai:
Cégnév: Luca kapitány Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 53. I/3.
Adószám: 10555642-2-41
Képviselő: Arany László Tamás ügyvezető
Elérhetőség (e-mail és telefonszám): iroda@lucakapitany.com, 06303099499

Kérjük, hogy kérdésével, panaszával bármikor forduljon bizalommal hozzánk: levél cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 53. 1/3.

Megadott  személyes adatok köre:
A GDPR-rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adattakarékosság elve alapján a hírlevél feliratkozás során kizárólag nevet (vezetéknév és keresztnév) és e-mail címet szükséges megadnia.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Az Ön által megadott e-mail cím helyességét nem ellenőrizzük, annak helyességéért nem felelünk. Ön felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet Ön jogosult használni. Ennek okán az e-mail cím használatával kapcsolatban Társaságunk a felelősségét kizárja. 

Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen tájékoztató előzetes elfogadásával  – az erre vonatkozó jelölőnégyzet külön kipipálásával – Ön kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja a megadott adatai lentebb részletezett kezeléséhez. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Megítélésünk szerint adatkezelésünk továbbá GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján is jogszerű, ugyanis a név és az e-mail cím közvetlen üzletszerzési célú kezelése Társaságunk jogos gazdasági érdekén alapul. 

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy Önnek reklámcélú megkereséseket küldjünk. Pl. online hirdetéseket küldünk Önnek, továbbá aktuális akcióinkról, híreinkről tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk, hogy név és e-mail cím hiányában nem tudjuk felvenni hírlevél-adatbázisunkba, mivel ezen adatok a hírlevelek küldéséhez elengedhetetlenek.

Az adatkezelés időtartama
Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat, amennyiben az ugyfelszolgalat@lucakapitany.com e-mail címre küldött megkeresésében kéri, hogy több hírlevelet ne küldjünk, továbbá minden hírlevélben egy linkre kattintva lehetősége van leiratkozni a hírlevelünkről. Ebben az esetben adatbázisunkból töröljük.

Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását tehát bármikor visszavonhatja.
Tehát a megadott e-mail címet az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Egyebekben a hírlevél-feliratkozásnál megadott adatait legfeljebb 5 évig kezeljük.


Adatait megismerni jogosult személyek:
Az Ön által megadott adatokat kizárólag az adatkezelő és az alábbi adatfeldolgozó jogosult megismerni:The Rocket Science Group, LLC, MailChimp (675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000Atlanta, GA 30308 USA), hírlevél küldés, menedzselés.

Az adatfeldolgozó a hírlevelek küldésében nyújt technikai támogatást a részünkre. Az adatfeldolgozó a www.mailchimp.com oldalon tárolja a hírlevél küldése érdekében az e-mail címet az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatfeldolgozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/. 

Ön a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az adatfeldolgozónk részére továbbítsuk.

Adatait harmadik személy részére nem továbbítjuk. Az adatfeldolgozó nem minősül harmadik személynek.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan tőlünk, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a közvetkező információkhoz hozzáférést kapjon. Pl:  adatkezelés céljai; érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adatok tárolásának tervezett időtartama; ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
Hozzánk eljuttatott kérése esetén az általunk kezelt személyes adatait rendelkezésére bocsátjuk.

Helyesbítéshez való jog: Kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az önre vonatkozó pontatlan adatokat. (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):  Ön jogosult arra, hogy adatainak törlését kérje tőlünk, mely kérésének indokolatlan késedelem nélkül eleget teszünk.
Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon, amennyiben megítélése szerint az adatait jogellenesen kezeljük, vagy adatait az uniós vagy tagállami jogban előírt jogi köztelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Kérésére korlátozzuk az adatkezelésünket. A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok azt szükségessé teszi.A személyes adatainak kezelésének korlátozását kérheti abban az esetben, amennyiben Ön vitatja személyes adatai pontosságát, vagy úgy gondolja, hogy a személyes adatainak kezelése jogellenes, vagy amennyiben Ön igényli személyes adatait jogi igényeinek előterjesztéséhez (például ha panaszt kíván tenni, vagy pert kíván indítani személyes adatainak jogellenes kezelése miatt).
Adathordozhatósághoz való jog:  Kérésére ingyenesen rendelkezésére bocsátjuk a az általunk kezeltszemélyes adatait, továbbá kérésére adatait továbbítjuk az Ön által megadott adatkezelő részére.
Hatósághoz való fordulás joga: Ön s jogainak megsértése esetén a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falka Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf: 9.
Telefon: 06-1-391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá az alábbiakról :
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatait nem továbbítjuk (ide nem értve a technikai feltételeket nyújtó fent említett The Rocket Science Group, LLC, MailChimp675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA adatfeldolgozót).Megadott adatait profilalkotásra valamint automatizált döntéshozatalra nem használjuk.Adatait nem hozzuk nyilvánosságra.Honlapunkon ún. cookie-kat (más néven sütiket) használunk, amelyek akkor töltődnek az Ön számítógépére, amikor honlapunkra látogat. A cookiek használata lehetővé teszi számunkra az Ön  beállításainak azonosítását. Amennyiben cookiek-ról többet szeretne megtudni kérjük látogasson le honlapunkra és tekintse át cookie tájékoztatásunkat. 

Kapcsolatfelvétel:
Kérjük, hogy az adatkezelésünkkel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével, panaszával bizalommal forduljon hozzánk a lenti e-mail címünkre küldött levelében, melyre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül választ adunk:ugyfelszolgalat@lucakapitany.com.

Adatbiztonság és felelősség:
Amennyiben az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okozunk, kötelesek vagyunk azt megtéríteni. Amennyiben a jogellenes kezeléssel vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogát megsértjük, sérelemdíjat követelhet tőlünk. Mentesülünk a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem térítjük meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Luca Kapitány Kft, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen tájékoztatót  a GDPR-rendelet előírásainak megfelelően készítettük el, ás adatkezelésünk mindenben megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvásároknak. 

Mindent megteszünk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása iránti, személyes adatait bizalmasan kezeljük, és olyan biztonsági, technikai szervezési intézkedéseket tettünk, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fenntartjuk a jogot, hogy a tájékoztatónkat bármikor egyoldalúan módosítsuk/frissítsük. 

Budapest, 2021. május 21.

Luca Kapitány Kft
képviseletében: Arany László Tamás ügyvezető